Til forsiden

Modellen Implementere

Modellen bygger på forskningsbasert kunnskap om implementering, men er tilpasset den praktiske hverdagen i tjenester for barn og unge.  Intensjonen er at modellen skal være nyttig for å skape kvalitet i implementeringsarbeidet for de ulike typer intervensjoner og innsatser tjenester ønsker å etablere og gjennomføre.   

Hvorfor bruke denne modellen i implementeringsarbeidet?

Implementeringsarbeidet kan forstås som prosessen fra man erkjenner at det er behov for å iverksette et tiltak eller innsats, til denne er etablert og vellykket. Forskning på implementering av dokumentert virksomme tiltak, viser at god kvalitet i implementeringsarbeidet, er nødvendig for å sikre at effektene av tiltaket holder seg når det innsatsen skal etableres i mange tjenester og utøves av mange ulike fagfolk. Denne modellen guider deg gjennom implementeringsprosessen og gir deg kunnskap og verktøy som er kjent fra forskning at har betydning for en vellykket implementering.

Innholdet i modellen

Modellen er består av fire faser: I Forberede, II Planlegge, III Implementere og IV Videreføre. Dette er faser som tenkes å være nødvendig å gå gjennom i en implementeringsprosess. Samtidig er modellen formet som en sirkel der man hele tiden beveger seg til neste fase. Dette fordi implementeringsarbeidet ikke anses som noe som har en begynnelse eller slutt, men noe det er nødvendig å legge vekt på i en eller annen grad, så lenge tilbudet eksisterer.

Hver fase inneholder spesifikke kjerneelementer (KE). Innen hvert kjerneelement finnes informasjon som forklarer hvordan man kan jobbe med dette elementet, samt praktiske verktøy. De ni kjerneelementer er or fordelt på de fire fasene.

De fire fasene med elementer er:

I. Forberede
KE1 Utforske og tilpasse tiltak
KE2 Kartlegge forutsetninger for implementeringen

II. Planlegge
KE3 Velge og tilpasse implementeringsstrategier
KE4 Sikre nødvendig forankring og implementeringsledelse
KE5 Planlegge monitorering av implementeringskvalitet og nytteverdi

III. Implementere
KE6 Iverksette implementeringsstrategiene og monitorere etter planen
KE7 Foreta løpende vurderinger og nødvendige justeringer underveis

IV. Videreføre
KE8 Evaluere og justere for å sikre bærekraft
KE9 Sikre rutiner og systemer for videreføring

Bakgrunn og utvikling av modellen

Det er i forskningslitteraturen beskrevet en rekke ulike implementeringsmodeller. Disse har imidlertid mange felles aspekter. Enkelte av aspektene finnes det etter hvert mye forsknings- og praksisbasert kunnskap om, og det er mulig å identifisere noen grunnleggende elementer, eller drivere, som virker å være viktig uavhengig av hva som skal implementeres.

Modellen «Implementere» inneholder elementer som fins i mange implementeringsmodeller og rammeverk. Vår modell er i stor grad inspirert av Dean Fixsen og kollegers Active Implementation Framework (AIF) og Greg Aarons og kollegers EPIS modell. EPIS står for Exploration (utforske), Preparation (forberede), Implementation, (implementere) og Sustainment (vedlikehold). Dette er også navnene på de fire fasene i vår modell. AIF og EPIS beskriver implementering som en prosess, og de identifiserer kjerneelementer for en vellykket implementeringsprosess. Modellen Implementeres består av ni kjerneelementer basert på disse to modellene og kjerneelementer, med et samtidig fokus på pragmatisme og nytteverdi.

Verktøyene er utviklet for Implementere-modellen etter inspirasjon fra eksisterende verktøy og kunnskapskilder i Norge og andre land. Modellen og verktøyene er utviklet i et samarbeid mellom de fire regionale kunnskapssentrene for barn og unges psykiske helse og barnevern (RBUP Øst og Sør, RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest), og i samarbeid med referansegrupper og eksperter som jobber med folkehelsearbeid i Norge.

Om du ønsker mer kunnskap om implementeringsvitenskap, se Vil du vite mer.

References

Aarons, G., Hurlburt, M., & Horwitz, S. (2011). Advancing a conceptual model of evidence-based practice implementation in public service sectors. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 38(1), 4-23. doi:10.1007/s10488-010-0327-7

Fixsen, D. L., & Blase, K. A. (2020). Active implementation frameworks. In Handbook on implementation science (pp. 62-87): Edward Elgar Publishing.

Metz, A., & Bartley, L. (2012). Active implementation frameworks for program success. Zero to three, 32(4), 11-18.

Hva må du VITE