Til forsiden

Fase I – Forberede

I denne fasen skapes grunnlaget for implementeringsprosessen. Det viktig å skaffe til veie all den informasjonen man trenger for å skape et grunnlag for en god implementeringsprosess. Hvilket tiltak dere skal implementere kan bestemmes i denne fasen, eller det kan allerede være bestemt.

Fase I innebærer etablering av strukturer for implementeringsarbeidet, forankring av nødvendige beslutninger og identifisering av relevante aktører. Grundig arbeid i forberedelsesfasen er avgjørende for hvor godt dere vil lykkes i senere faser av implementeringen. En vellykket implementeringsprosess kan ofte spores tilbake til grundig arbeid i forberedelsesfasen. Tilsvarende kan en mislykket implementering ofte ses i sammenheng med et dårlig arbeid i denne fasen.

Barn på akebrett

Viktige faktorer for å lykkes i fase I.

  1. Identifiser nøkkelpersoner det er viktig å ha med på laget slik at de kan bidra i utforskningen og bli en naturlig del av planleggingen dere skal gjøre.
  2. Sette målsettinger for implementeringsarbeidet (for eksempel om det skal være en mindre utprøving eller en langsiktig etablering av et tilbud).  Langsiktige mål med tanke på vedlikehold også etter den første implementeringsperioden (fase III) er viktige i alle vurderingene som gjøres.
  3. Sikre at tiltaket er tilpasset konteksten det gjennomføres i.

Når tiltak er valgt, er det viktig å skaffe til veie tilstrekkelig informasjon for å vite hva som skal til for en god implementering. Dere trenger oversikt om hvilken bakgrunn og ferdigheter fagfolkene som skal utøve tiltaket må ha, hvilke organisatoriske strukturer som er nødvendig, hvilke øvrige ressurser som trengs, og kunnskap om tjenesten slik den er i dag. Videre er det viktig å vite hva som er nødvendig for å kunne vedlikeholde implementeringen over tid.

Verktøyene som tilhører kjerneelementene 1 og 2 henger sammen, og dere kan jobbe med dem parallelt. Alle verktøyene er imidlertid ikke relevante for alle implementeringsprosesser. Vi anbefaler at dere skaffer dere en oversikt over verktøyene, og at dere deretter velger de verktøyene dere tenker vil hjelpe dere til å nå målene deres.

Det kan være nyttig å inkludere aktører som har interesse av tiltaket i denne fasen. Dette kan være medlemmer i et implementeringsteam (se verktøyet: Etablering av implementeringsteam), men også andre interessenter som bruker-representanter, politikere eller samarbeidende tjenester. Fase I bidrar til å skape eierskap til implementeringsprosessen.