Til forsiden

Kjerneelement 2 – Kartlegge forutsetninger for implementeringen

VerktøyBeskrivelse
Etablering av implementeringsteam (pdf, lenken åpnes i ny fane)Å etablere et team som er ansvarlig for implementeringsprosessen
Readiness sjekkliste (pdf, lenken åpnes i ny fane)Hva må dere har til planlegging av implementeringen
Intervjuguide Implementerbarhet (pdf, lenken åpnes i ny fane)Denne guiden kan brukes til strukturerte og semi-strukturerte intervjuer for å undersøke innovasjoners implementerbarhet.

Dette kjerneelementet vil hjelpe dere i vurderingen av om tjenesten er godt nok forberedt og dermed klare til å starte implementeringen av det nye tiltaket.

Dere vil også få hjelp til å etablere et implementeringsteam i forbindelse med dette elementet. Implementeringsteamets oppgave er å lede og følge med på implementeringen gjennom hele prosessen.

Dere må også vurdere om forutsetningene for en vellykket implementering er tilstede i tjenesten. I denne vurderingen må dere også tenke i et langtids perspektiv. Er forholdene lagt til rette for at tiltaket kan fungere flere år framover? Kan tiltaket integreres i tjenestens vanlige praksis over tid?  Dere må identifisere hvilke ressurser som trengs for å drifte tiltaket og sammenligne dette med tilgjengelige ressurser der tiltaket skal implementeres. Det bør gjøres en vurdering av hvordan tjenesten kan tilpasse ordinære ressurser (f eks økonomiske ressurser, personalressurser, kompetanse, organisering, og praktiske ressurser) til det nye tiltaket.

Finn ut /identifiser hvilke implementeringsstrategier som blir viktige i akkurat denne implementeringen. Det kan dere gjøre på ulike måter.  Sammen med dine samarbeidspartnere i prosjektet kan dere kartlegge behov og hvilke ressurser som kreves for implementeringen av det aktuelle tiltaket.