Til forsiden

Kjerneelement 4 – Sikre nødvendig forankring og implementeringsledelse

VerktøyBeskrivelse
Implementeringsledelse
pdf
Skalaer som kan brukes for å vurdere implementeringsledelse
Forankringsverktøy fra KS
nettside
Et verktøy fra KS for å kartlegge relevante interessenter med tanke på forankring.
Forankring for forandring
(fra Godtjenestestøtte)
nettside
Forankring for forandring – beskrivelse og verktøy på nettsiden  godtjenestestøtte.no

Når dere skal implementere et tiltak er det viktig å sikre nødvendig forankring av prosjektet hos nøkkelpersoner i organisasjonen. Med bakgrunn i kartleggingen dere har gjort i fase I vil dere ha en oversikt over hvem som er viktige aktører når dere skal forankre implementeringen. Dere må også ta stilling til i hvor stor grad disse personene skal ha en aktiv rolle i implementeringen.

Viktige spørsmål du må stille er:

  • Hvem skal være involvert i implementeringen?
  • Hva forventer dere mht aktiv involvering fra de ulike personene?
  • Hvem skal dere rådføre dere med?
  • Hvem skal dere informere?

Når dere skal forankre prosjektet deres må dere ta hensyn til alle komponentene i implementeringsprosessen. Hvis tiltaket dere skal implementere for eksempel krever en opplæring og kanskje etterfølgende veiledning, blir det viktig å forankre dette lokalt hos de fagfolkene som skal opplæres i metoden, hos dem som skal drive opplæringen og dem som eventuelt kommer til å bli ansvarlig for den etterfølgende veiledningen. Av den grunn er det viktig at forankringen gjøres på alle relevante nivå, lokalt hos brukere og utøvere av tjenesten, regionalt eller på kommunalt nivå og eventuelt hos programtilbyder på nasjonalt nivå.

Hvert nivå har ulike aktører som må involveres i forankringsprosessen. Nå kan dere se på planen som ble utviklet under kjerneelement 3, og med utgangspunkt i denne bestemme hvem som skal fylle de ulike rollene.  

Det kan være hensiktsmessig å ha egne strategier for forankring både på kort og lang sikt med tanke på finansiell støtte. Enhetsledere og andre kommunale ledere har et spesielt ansvar for å forankre implementeringen av tiltaket.  Disse aktørene bør involveres for å ta beslutninger om rutiner og sikring av nok ressurser slik at tiltaket kan opprettholdes over tid.

Ledere må aktivt involveres i implementeringen. Implementeringsteamet bør inkludere en eller to medlemmer som er i lederstillinger (se verktøy under kjerneelement 2: Etablering av implementeringsteam).

Implementeringsledelse krever spesifikke ferdigheter og er av stor betydning for implementeringen. Å sikre forankring er en oppgave som følges opp av leder gjennom hele implementeringsprosessen. Det fins mange prosessverktøy som kan bruker i prosjektledelse som ikke er inkludert her. Dersom du vil ha mer informasjon om dette kan du for eksempel se på Innovasjonsledelse- sidene på KS.no eller godtjenestestøtte.no. Der vil du finne materiale som kan være til hjelp for å lede innovasjonsprosjekter på kommunalt nivå.